User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Table of Contents

Doplňování jednotek v poli

Po odchodu mobilizovaných útvarů do pole zůstalo z každého z nich v místě mírové posádky náhradní těleso (doplňovací velitelství), které mělo za úkol organizovat odesílání doplňků ke své jednotce na frontě. K pluku byly vysílány pochodové prapory (Marschbatallion), k samostatným praporům pochodové roty (Marschkompanie).

Každá série pochodových formací čítala 220 000 až 280 000 mužů1). Muži zařazení do pochodových formací prodělávali 8-týdenní výcvik, který už od zimy 1914/1915 probíhal kvůli nedostatku vybavení bez ostrých střeleb a puška byla vojákům přidělena až těsně před odchodem na frontu. Od června 1915 bylo stanoveno, že druhé 4 týdny výcviku mají probíhat nikoliv v sídle doplňovacího útvaru, ale už v zázemí fronty, kde byli k dispozici zkušenější důstojníci. Od podzimu 1915 pak byl výcvik protažen na 12 týdnů – 8 týdnů v sídle doplňovacího útvaru a 4 týdny v zázemí fronty.2) Tento model se však dařilo udržovat pouze v obdobích statických bojů a malých ztrát. V roce 1915 bylo v průměru 54 % důstojníků a 20-40 % mužstva pochodových formací tvořeno muži, kteří již dříve na frontě byli.3)

Pochodové prapory byly od počátku války vysílány v intervalu 4 týdnů. Vzhledem k nedostatku dalších náhradníků a dostatečnému početnímu stavu jednotek bylo rozhodnuto od počátku roku 1916 prodloužit ho na 6 týdnů (tím se teoreticky ušetřily 3 pochodové prapory za rok)4), nicméně po Brusilovově ofenzivě musel být interval opět zkrácen na 4 týdny5).

Po překonání této krize a v souvislosti s nedostatkem dalších lidských zdrojů monarchie bylo v roce 1917 přistoupeno ke změnám v systému doplňování: pochodové formace byly (po 12 týdnech výcviku) vysílány od doplňovacích velitelství do výcvikových táborů v zázemí fronty, kde vojáci prodělali dalších 10 týdnů výcviku, než byli považování za schopné služby na frontě. Jednotka na frontě však z výcvikových táborů každý měsíc dostala přesně tolik mužů, o kolik během daného období přišla, takže měla být udržována stále na svých tabulkových početních stavech; díky tomu už nedocházelo k tomu, že by síla jednotek na frontě v klidných obdobích rostla nad předepsaný početní stav, a zároveň ve výcvikových táborech vznikala dostatečná “zásobárna” vojáků pro případné doplnění nárazových ztrát. Početní stav každé setniny pochodových praporů vysílaných z domovských posádek byl od června 1917 omezen na 100 mužů.6)

V roce 1918 byl systém opět upraven tak, že doplňovací velitelství opět vysílalo jeden pochodový prapor měsíčně, ovšem s výrazně sníženým početním stavem (namísto 250 000 mužů, kteří tvořili jednu skupinu pochodových praporů dosud, bylo takto měsíčně nyní odesíláno jen 100 000 mužů).

Formování pochodových formací začalo bezprostředně po odchodu jednotek do války v srpnu 1914. (k vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914). Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka:

POZOR: Tabulka trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily pochodové brigády, bojující na počátku bojů samostatně (než byly zpravidla v září rozděleny do svých mateřských pluků), kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly na frontu až v září, aby doplňovaly ztráty svých jednotek. Než v květnu 1916 došlo ke sjednocení7), pořadové číslo IR (a také HIR) je tak o jedno vyšší než pořadové číslo LIR; v tabulce jsou tedy uvedeny vždy X-té pochodové prapory LIR společně s (X-1)-tými prapory IR.

I. pochodové prapory (srpen 1914)

Pochodové prapory pluků společné armády (a honvédu) byly vyslány do pole ještě před započetím samotných bojů a nebyly použity k doplnění svých mateřských těles, nýbrž zformovány do samostatných, tzv. pochodových brigád (ta byla tvořena pochodovými prapory několika různých pluků), které byly z valné většiny po krátké době nasazení na frontě rozpuštěny (zbytky I. pochodových praporů byly poté zařazeny do svých mateřských jednotek).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 87 19.9.19148)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
IR 28 21.9.19149)Od konce srpna bojoval jako součást MaIR 27, 14 MaBrig. v sestavě 3. armády10)
IR 49 350 19.9.191411)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
IR 81 427 19.9.191412)Od konce srpna bojoval jako součást 4. pochodové brigády
IR 99 493 19.9.191413)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
TKJR 1 26.8.14)
TKJR 3 24.8.15)

II. pochodové prapory (září 1914)

Původní orientační termín připravenosti k odchodu stanoven jako “ne dříve než 2.9.1914”16), reálný termín poté ??? (u pluků spadajících pod 5. armádu, která utrpěla velké ztráty v prvním tažení do Srbska, bylo odeslání pochodových praporů uspíšeno a došlo k němu už před koncem srpna17)). Ačkoliv se původně počítalo, že u pluků, které mají odloučený prapor na srbském bojišti bude jedna setnina pochodového praporu směřovat k němu18), nakonec bylo pro velké ztráty úvodních bojů na východním bojišti rozhodnuto, že celý pochodový prapor půjde k pluku a odloučené prapory nedostaly žádné doplňky19). Náhradní MGA byly vyslány jen k IR na ruském bojišti (74 ze 106 pluků společné armády), resp. jen k LIR ze sborových oblasti Krakov, Przemyśl, Lvov, Graz, Innsbruck a všem (32) HIR20). II. pochodové prapory se stavěly jen u asi 8 (ze 40) LIR.21)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 cca 50022) cca 27.9.191423)
IR 17 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD24)
IR 18 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD25)
IR 21 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD26)
IR 28 23.9.191427) 29.9.191428)V Praze existuje jeho deník
IR 36 tvořen již náhradními záložníky29); 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD30)
IR 42 před 28.8.191431)
IR 74 před 28.8.191432)
IR 81 25.-28.9.191433)
IR 92 před 28.8.191434)
IR 94 před 28.8.191435)
IR 97 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD36)
IR 98 19.10. dosud nedorazil k 10. LITD37)
IR 99 955 27.9.191438)
TKJR 1 23.9.191439)
TKJR 3 28.9.40)
bhIR 2 před 10.10.191441)
FJB 2 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD42)
FJB 12 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD43)
FJB 9 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD44)
FJB 20 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD45)
I. pochodové prapory
LIR 3 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD46)
LIR 4 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD47)
LIR 13 721 2.9.191417.9.191448)
LIR 28 před 8.9.191449)

III. pochodové prapory (říjen 1914)

Původní orientační termín připravenosti k odchodu stanoven jako “ne dříve než 12.9.1914”, mělo jich však být postaveno jen 44 (ze 106 pluků společné armády), resp. 28 (ze 40 pluků zeměbrany)!50) Které nakonec byly a které ne??? Proto v říjnu odešly do pole pochodové formace v celkové síle odpovídající zhruba polovině běžného počtu51), z toho na ruské bojiště možná jen 20 praporů společné armády a 17 praporů zeměbrany52), což by byla jen necelá 1/3 kompletního počtu. Ani III. pochodové prapory pluků nasazených na východní frontě neměly posílat žádnou setninu k odloučeným praporům zařazeným do 6. armády53).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 5 ???+MGA ca 19.10.191454)
IR 8 cca 100055) 13.11.191456)
IR 25 ???+MGA ca 19.10.191457)
IR 26 ca 19.10.191458)
IR 28 29.9.191459)
IR 32 jen jedna setnina?60)
IR 31 ca 19.10.1914(1 Komp)61)
IR 36 přelom září a října tvořen “kde se co dalo”62)
IR 44 jen dvě setniny?63)
IR 48 ca 19.10.191464)
IR 49nebyl vypraven65)
IR 60 ca 19.10.191466)
IR 65 ca 19.10.191467)
IR 69 jen jedna setnina?68)
IR 72 ca 19.10.1914(1 Komp)69)
IR 81nebyl vypraven70)
IR 87 19.10. dosud nedorazil k 28. ITD71)
IR 99 30.10.191472)
IV/IR 3 29.10.191473)
TKJR 1 28.9.191474)
TKJR 3 28.9.75) 1200 mužů TKJR 3 a 4 neschopných použití v poli76)
TKJR 4 1200 mužů TKJR 3 a 4 neschopných použití v poli77)
FJB 11 ca 19.10.191478)
FJB 19 ca 19.10.191479)
FJB 29 ca 19.10.191480)
FJB 32 ca 19.10.191481)
bh FJB 6 důst., 720 mužů zcela nevycvičení, především ve střelbě 82)
II. pochodové prapory
LIR 2 před 19.10.83)
LIR 3nebyl vypraven?84)
LIR 4nebyl vypraven?85)
LIR 9 28.9.86)
LIR 10 1.10.87)
LIR 11nebyl vypraven?88)
LIR 13nebyl vypraven?89)
LIR 19nebyl vypraven?90)
LIR 21nebyl vypraven?91)
LIR 26 před 19.10.92)
LIR 27 před 19.10.93)
LIR 28 29.9.191494)
LIR 30 30.9.95)
LIR 35nebyl vypraven?96)

IV. pochodové prapory (listopad 1914)

Původně měly být připraveny k odchodu k 10.10.1914.97) AOK vydalo rozkaz k jejich odjezdu ke 3. armádě 21.10., ke 4. armádě 24.10., k 1. armádě 25.10.98) Skládaly se už (i) z předčasně odvedených mužů odvodního ročníku 1914.99) U pluků, které měly odloučený prapor na balkánském bojišti, měla být konečně odeslána jedna pochodová setnina k němu100); později bylo rozhodnuto, že tyto pluky postaví (nad rámec běžných 4 setnin pochodového praporu) ještě 5. pochodovou setninu, která bude odeslána na balkánské bojiště a má být připravena k odchodu k 20.10.101). Všechny pluky, které měly po zformování IV. pochodových praporů ještě přebytek mužstva (odvodního ročníku 1914 a uzdravených), měly postavit 5. a případně 6. pochodové setniny IV. pochodového praporu, které měly být připraveny k odchodu k 1.11.1914102). Tam, kde by i poté zůstalo ještě vycvičené mužstvo odvodního ročníku 1914, měly být postaveny dokonce 7., případně 8. setniny IV. pochodového praporu103), odeslány nejpozději 25.11.104) Na počátku prosince pak byly u některých pluků postaveny ještě další setniny (9., 10., 11. a dokonce 12.)105). Díky tomu v listopadu odešly do pole pochodové formace v celkové síle zhruba 1,5násobku běžného početního stavu.106), na východní frontu možná až o 2/3 silnější než normálně107). Po zařazení IV. pochodových praporů prakticky všechny pluky obdržely od začátku války na doplňcích více než činil jejich výchozí početní stav (okolo 120 %).108)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 1 celkem 5109)+1110) setnin
IR 2 celkem 6111)+1112) setnin
IR 3 celkem 5113)+1114) setnin
IR 4 celkem 5115)+1116) setnin
IR 5 celkem 5117)+1118) setnin
IR 6 celkem 5119)+2120)+3121) setnin
IR 7 celkem 5122)+1123) setnin
IR 8 211 4.12.1914(1 setnina)124)celkem 4+1125) setnin
IR 9 celkem 6126)+1127) setnin
IR 10 celkem 5 setnin128)
IR 12 celkem 5129)+2130) setnin
IR 13 celkem 6131)+2132) setnin
IR 14 celkem 5133)+2134) setnin
IR 15 celkem 5135)+1136) setnin
IR 16 celkem 4+1137) setnin
IR 17 celkem 5138)+1139) setnin
IR 19 celkem 6140)+1141) setnin
IR 20 celkem 5 setnin142)
IR 21 celkem 4+1143) setnin
IR 23 celkem 6144)+2145) setnin
IR 25 celkem 5146)+2147)+2148) setnin
IR 26 celkem 6149)+1150)+1151) setnin
IR 27 celkem 6 setnin152)
IR 28 2 setniny po 10.11.153), 12.11.1914154) 10.1.1915155)celkem 6156)+1157) setnin
IR 29 celkem 6158)+1159) setnin
IR 30 celkem 6 setnin160)
IR 31 celkem 4+1161) setnin
IR 32 celkem 4+2162)+4163) setnin
IR 33 celkem 5164)+2165) setnin
IR 34 celkem 5166)+1167) setnin
IR 35 celkem 5 setnin168)
IR 36 celkem 6169)+1170) setnin
IR 37 celkem 5171)+2172)+2173) setnin
IR 38 celkem 4+2174) setnin
IR 39 celkem 6175)+1176) setnin
IR 40 celkem 6177)+1178) setnin
IR 41 celkem 4+2179) setnin
IR 42 celkem 4+1180) setnin
IR 43 celkem 6181)+1182) setnin
IR 44 celkem 6183)+2184)+4185) setnin
IR 45 celkem 5 setnin186)
IR 46 celkem 5187)+2188) setnin
IR 47 celkem 6189)+1190)+1191) setnin
IR 48 celkem 5192)+2193) setnin
IR 49 771 30.10.1914194)
IR 50 celkem 5195)+2196) setnin
IR 51 celkem 5197)+1198) setnin
IR 52 celkem 5199)+2200) setnin
IR 54 celkem 5 setnin201)
IR 56 celkem 4+1202) setnin
IR 58 celkem 4+2203) setnin
IR 59 celkem 5204)+1205) setnin
IR 60 celkem 5206)+2207) setnin
IR 61 celkem 5208)+2209) setnin
IR 62 celkem 5210)+2211)+2212) setnin
IR 63 celkem 5213)+1214) setnin
IR 64 celkem 5215)+2216) setnin
IR 65 celkem 6217)+2218)+1219) setnin
IR 66 celkem 4+1220) setnin
IR 67 celkem 5221)+1222) setnin
IR 68 celkem 4+2223)+3224) setnin
IR 69 celkem 5225)+2226)+4227) setnin
IR 70 celkem 5228)+2229) setnin
IR 71 celkem 6230)+2231)+1232) setnin
IR 72 celkem 5233)+2234) setnin
IR 74 celkem 4+1235)+3236) setnin
IR 75 2 setniny po 10.11. část 18.11.1914237) celkem 6 setnin238)
IR 76 celkem 5239)+2240) setnin
IR 77 celkem 4+1241) setnin
IR 78 celkem 4+1242) setnin
IR 79 celkem 4+2243) setnin
IR 80 celkem 5244)+1245) setnin
IR 81 26.10.1914246), další dvě setniny po 11.10.247) 3.11.1914248), další dvě setniny po 10.11.249) celkem 6250)+1251) setnin
IR 82 celkem 6252)+2253)+1254) setnin
IR 83 celkem 6255)+1256)+1257) setnin
IR 84 celkem 5 setnin258)
IR 85 celkem 4+2259) setnin
IR 86 celkem 5260)+2261) setnin
IR 87 celkem 4+1262) setnin
IR 88 cca 1000 19.10.1914263), 26.10.1914264), 2 setniny po 10.11.265) 1.11.1914266), 16.11.1914267) 1.11. dorazil prapor tvořený muži odvodního ročníku 1914268), část co dorazila 16.11. téměř celá tvořena ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů269); celkem 6270)+1271) setnin
IR 88
IR 89 celkem 6272)+1273) setnin
IR 90 celkem 4+1274) setnin
IR 91 celkem 4+1275) setnin
IR 92 celkem 4+2276)+3277) setnin
IR 93 celkem 5278)+1279) setnin
IR 94 celkem 4+2280) setnin
IR 95 celkem 5 setnin281)
IR 96 celkem 6282)+2283) setnin
IR 97 celkem 6 setnin284)
IR 98 celkem 5285)+1286) setnin
IR 99 480+240 16.11.1914(2 setniny), 5.12.1914(1 setnina)287)celkem 6288)+1289) setnin
IR 100 celkem 4+1290) setnin
IR 101 celkem 4+2291) setnin
IR 102 celkem 4+1/2292) setnin
IV/IR 3 240 3.12.1914293)
TKJR 1 13.11.1914(1 setnina)294)
TKJR 2 celkem 5 setnin295)
TKJR 3 4.11.296)
TKJR 4 celkem 5 setnin297)
bhIR 1 celkem 5298)+1299) setnin
bhIR 2 celkem 5 setnin300)
bhIR 3 celkem 5301)+2302)+3303) setnin
bhIR 4 celkem 5 setnin304)
III. pochodové prapory
LIR 1 celkem 4 setniny305)
LIR 2 celkem 7 setnin306)
LIR 3 celkem 4 setniny307)
LIR 4 celkem 6 setnin308)
LIR 6 celkem 6 setnin309)
LIR 9 9.11.1914310)celkem 5 setnin311)
LIR 10 7.11.1914312)celkem 5 setnin313)
LIR 11 23.10.1914314)celkem 5 setnin315)
LIR 12 po 11.11.1914316)celkem 5 setnin317)
LIR 13 1030 28.10.1914 3.11.1914318)celkem 4 setniny319)
LIR 14 celkem 5 setnin320)
LIR 15 celkem 5 setnin321)
LIR 16 celkem 5 setnin322)
LIR 17 celkem 4 setniny323)
LIR 18 celkem 4 setniny324)
LIR 19 celkem 4 setniny325)
LIR 20 celkem 5 setnin326)
LIR 21 celkem 4 setniny327)
LIR 22 celkem 4 setniny328)
LIR 25 celkem 4 setniny329)
LIR 26 celkem 5 setnin330)
LIR 27 celkem 5 setnin331)
LIR 28 celkem 4 setniny332)
LIR 29 celkem 4 setniny333)
LIR 30 po 11.11.1914334), celkem 4 setniny 335)
LIR 31 celkem 5 setnin336)
LIR 32 celkem 4 setniny337)
LIR 33 celkem 5 setnin338)
LIR 34 celkem 6 setnin339)
LIR 35 celkem 4 setniny340)
LIR 36 celkem 5 setnin341)
LSchR I celkem 6 setnin342)
LSchR II celkem 4 setniny343)
LSchR III celkem 6 setnin344)

(do IV. pochodových praporů byli už zařazováni běžně náhradní záložníci a zároveň vojáci, kteří na frontě už byli na počátku války345))

V. pochodové prapory (prosinec 1914 / leden 1915)

Původně měly být připraveny k odchodu k 15.12.1914346), v prosinci už se ale počítalo s tím, že jejich 1. setnina bude připravena 16.-20.12. a zbylé do konce prosince347); nakonec měly být připraveny k odchodu po částech k 20.12.1914 (1. setniny), 25.12.1914 (2. setniny), resp. 5.1.1915 (3. a 4. setniny). Skládaly se z předčasně odvedených mužů odvodního ročníku 1915.348). U zeměbrany bylo 4.12. rozhodnuto, že budou postaveny IV. pochodové prapory ze zbytků mužstva odvodního ročníku 1914, z mužů co narukovali v říjnu při předčasných odvodech a uzdravených navrátilců; připraveny měly být k 15.12.1914.349) U většiny pluků (1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 37) mělo být postaveno a do pole odesláno společně se IV. pochodovým praporem také 3. náhradní kulometné oddělení.350)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 221+??? 28.12.1914(1 setnina), po Novém roce(zbytek)351)
IR 28 28.12.1914352) 1.1.1915353) 23.1.1915354)
IR 49 250+??? 24.12.1914(1 setnina), po Novém roce(zbytek)355)
IR 74 10.12.1914?356)
IR 75 30.12.1914357) prapor zařazen v celku jako I. polní prapor358)
IR 81 232+???+??? 4.12.1914(1 setnina)359), 26.12.1914(1 setnina)360)
IR 88 3.12.1914361) “Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti”362)
IR 93 3.1.1915363) 10.1.1915364)
IR 99 221+246+??? 24.12.1914(1 setnina), 28.12.1914(1 setnina), po Novém roce(1 setnina)365)
IV/IR 3 232 11.12.1914366)
TKJR 1 22.12.1914(1 setnina), 26.12.1914(1 setnina), 30.12.(1 setnina)367)
TKJR 3 22.12.1914(2 setniny), 5.1.1915(1setnina)368)
IV. pochodové prapory
LIR 13 272+717 21.11.1914(setnina), 18.12.1914(prapor) 25.11.1914(setnina), 26.12.1914(prapor)369)V listopadu odešla jedna pochodová setnina (mimo pořadí)

VI. pochodové prapory (leden 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.1.1915 (1. a 2. setniny), resp. k 30.1.1915 (3. a 4. setnina se štábem)370). Příchod k jednotkám se tedy očekával okolo 25.1., resp. 5.2.1915371). U zeměbrany bylo 4.12. rozhodnuto, že budou postaveny V. pochodové prapory ze zbytků mužstva odvodního ročníku 1914, z mužů co narukovali v říjnu při předčasných odvodech a uzdravených navrátilců; připraveny měly být k 15.1.1915.372)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 20.1.1915(1 Komp.) 31.1.1915(2 Komp.)373)
TKJR 1 20.1.1915(2 setniny), 26.1.1915(1 setnina)374)
TKJR 3 26.1.1915375)
V. pochodové prapory
LIR 13 256+535 2.1.1915(1 setnina), 16.1.1915(2 setniny) 6.1.1915(setnina), 22.1.1915(2 setniny)376)

VII. pochodové prapory (únor 1915)

V prosinci se předpokládalo, že budou připraveny k 20.-28.2.1915377). Nakonec měly být připraveny k odchodu k 15.2.1915 (štáb a 1. a 2. setnina), resp. k 25.2. (u FJB 20.2.) (3. a 4. setnina). K jejich naplnění bylo nutno u některých pluků provést výměnu mužstva (Standesausgleich), v případě nouze mohly být doplněny nejlépe vycvičenými muži, kteří narukovali 16.1.1915 (tedy už z opakovaných odvodů).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.2.1915(2 Komp.) 3.3.1915(1 Komp.)378)
IR 28 přelom února a března 1915379)
21.2.1915380)
IR 74 10.12.1914?381)
IR 81 421+??? 26.2.1915(2 setniny), 5.3.1915(1 setnina)382)
IR 88 5.3.1915(2 setniny)383)
TKJR 1 20.2.1915(2 setniny), 27.2.1915(1 setnina)384)
TKJR 3 24.2.1915(1 setnina), 10.3.1915(2 setniny)385)
VI. pochodové prapory
LIR 13 444 18.2.1915 23.2.1915386)

VIII. pochodové prapory (březen 1915)

Od počátku bylo jasné, že budou stavěny z mužstva narukovaného po opakovaných odvodech (prosinec 1914), tedy ročníků 1878-1890; aby se stihl jejich výcvik (počítalo se, že budou připraveny ke konci března), bylo stanoveno, že část odvedených - která bude určena do VIII. pochodových praporů - narukuje v polovině ledna387). Nakonec měly být připraveny k odchodu k 15.3.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.3.1915388)
IR 28 26.3.1915389)
IR 36 23.3.1915390)
IR 81 19./20.3.1915391)
IR 88 22.3.1915(2 setniny), před 26.3.1915(zbytek)392)
TKJR 1 21.3.1915393) 25.3. pak ještě 2 MGA po 1 důstojníkovi a 36 mužích
TKJR 3 22./24.3.1915394)
VII. pochodové prapory
LIR 13 653 16.3.1915395) 24.3.1915396)Přidělen k LIR 21
LIR 15 25.3.1915397)Přidělen k LIR 2
LIR 28 po 10.3.1915398) před 20.3.1915399)pluk u 24 ITD

IX. pochodové prapory (duben 1915)

Měly být stavěny z mužstva narukovaného (po prosincových opakovaných odvodech) v polovině února; tedy ročníků 1878-1890400). Připraveny k odchodu měly být k 15.4.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.4.1915401)
IR 28 21.4.1915402)Rozdělen mezi ostatní jednotky (2 důstojníci a 258 mužů do TKJR 4)
IR 81 15./18.4.1915403)“Zkušení” vojáci vřazeni 15.4., ostatní 18.4.
TKJR 1 16.4.1915404)
TKJR 3 26./27.4.1915405)
TKJR 4 20.4.1915406)
VIII. pochodové prapory
LIR 13 752 8.4.1915 12.4.1915407)

X. pochodové prapory (květen 1915)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.5.1915408)
IR 81 9.5.1915409)
IR 93 20.5.1915410)
TKJR 1 6.5.1915411) Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici
TKJR 3 5./6.5.1915412) Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici; do pluku asi včleněn 4.8.1915 bei Selc(?)
IX. pochodové prapory
LIR 12 1.5.1915413)
LIR 13 631 30.4.1915 5.5.1915414)

XI. pochodové prapory (červen 1915)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.6.1915415)
TKJR 1 16.6.1915416) 26.6. pak ještě Ersatz MGA Transport - 55 mužů
TKJR 3 10.6.1915417)
X. pochodové prapory
LIR 13 747 30.5.1915 13.6.1915418)
LIR 31 17.6.1915419)
LIR 32 nejpozději 13.6.1915420)

XII. pochodové prapory (červenec 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.6.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.7.1915421)
IR 28 NEVYSLÁN NEVYSLÁNzůstal u náhr. praporu422)
IR 36 NEVYSLÁN NEVYSLÁNzůstal u náhr. praporu423)
IR 91 27.6.1915 nebo 30.6.1915424) konec července 1915425), 11.7.1915426)včetně Jaroslava Haška
TKJR 1 2 důstojníci, 131 mužů(16 důstojníků, 728 mužů) 30.6.1915(1 setnina), 2.7.(celý prapor)427) Nikoliv k pluku, ale na italskou frontu
TKJR 3 22.7.1915428)
XI. pochodové prapory
LIR 13 733 26.6.1915 27.7.1915429)

XIII. pochodové prapory (srpen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.8.1915430)
IR 28 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 431)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 432)
IR 91 krátce před 24.9.1915433)
TKJR 1 21 důstojníků, 728 mužů 28.7.1915434) 16.7. ještě MGA (1 důstojník, 34 mužů)
TKJR 3 22./24.8.1915435) Plus 28.7. 5. MaKomp
XII. pochodové prapory
LIR 13 759 29.7.1915 15.8.1915436)
LIR 14 17.8.1915437)

XIV. pochodové prapory (září 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.8.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 19.9.1915438)včetně Karla Poláčka
IR 28 zařadit co nejvíc aktivních důstojníků a pokud možno jen mužstvo z Prahy439)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 440)
TKJR 1 23.8.1915441) plus 5. MaKomp
TKJR 3 4.10.1915442)
XIII. pochodové prapory
LIR 12 polovina srpna 1915443)
LIR 13 778 25.8.1915 18.9.1915444)

XV. pochodové prapory (říjen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.9.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 24.10.1915445)
IR 28 1 setnina zařadit co nejvíc aktivních důstojníků a pokud možno jen mužstvo z Prahy446)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVENA už nebude stavět nikdy447)
TKJR 1 19 důstojníků, 683 mužů 28.9.1915448) plus 5. MaKomp - 3 důstojníci, 126 mužů plus 4.10. transport na severní bojiště 3 důstojníci, 219 mužů (Italové)
TKJR 3 22.10.1915449) Plus 3.10. 5. MaKomp.
XIV. pochodové prapory
LIR 13 764 28.9.1915 16.10.1915450)

XVI. pochodové prapory (listopad 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.10.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.11.1915451)
IR 75 prapor zařazen v celku jako IV. polní prapor452)
TKJR 1 1 důstojník, 728 mužů 24.10.1915453) Plus 10.11. transport na severní bojiště - 226 mužů (Italové)
TKJR 3 26.11.1915454) Plus 10.11. transport na severní bojiště
XV. pochodové prapory
LIR 13 725 28.10.1915 22.11.1915455)

XVII. pochodové prapory (prosinec 1915 / leden 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.11.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 5.1.1916456)
IR 28 1 setnina 457)
TKJR 1 23.11.1915458) plus 1.12. transport na severní bojiště
TKJR 3 14./20.1.1916459)
XVI. pochodové prapory
LIR 13 636 24.11.1915 19.1.1916460)

(od 1916 změna periodicity: už ne každý měsíc, ale každých 6 týdnů)

XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 1.1.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 2 setniny 461)
TKJR 1 5.1.1916462) plus 10.1. transport na severní bojiště
TKJR 3 16./18.2.1916463)
XVII. pochodové prapory
LIR 13 618 11.1.1916 29.2.1916464)

(s XVIII. pochodovými prapory na frontu přicházejí první 18letí muži)

XIX. pochodové prapory (únor 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 10.2.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 2 setniny 465)
TKJR 1 11.2.1916466) plus 22.2. transport na severní bojiště
XVIII. pochodové prapory
LIR 13 690 18.2.1916 10.4.1915467)
LIR 28 ?.2.1916468)

XX. pochodové prapory (duben 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.3.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 4 setniny a 1 MGA 469)
TKJR 1 8./10.4.1916470) plus 3.4. transport na severní bojiště; nazývají ho XIX
IX. pochodové prapory
LIR 13nebyl vypraven471)
LIR 14 1.4.1916472)označuje ho jako XVII.

U LIR bylo číslo XX. vynecháno, aby se srovnalo číslování s IR a HIR

XXI. pochodové prapory (květen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 1.5.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 15.5.1916473) plus 16.5. transport na severní bojiště
LIR 13nebyl vypraven474)
LIR 14 29.5.1916475)označuje ho jako XIX.

XXII. pochodové prapory (červen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 7.7.1916476) plus 2.7. transport na severní bojiště - 500 mužů
TKJR 3 27.6.1916477) nazývají ho XX.
LIR 13 451+206 17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina) 21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)478)

Mimořádné pochodové prapory (červenec 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 3 2./3.8.1916479) nazývají ho XXI
LIR 12 14.7.1916480)
LIR 13 620 14.7.1916 30.7.1916481)

Zařazovat: uzdravené, muže rčoníků 1872-1897, kteří prodělali aspoň 8 týdnů výcviku, muži ročníku 1898 v Uhersku vůbec v Rakousku jen výjimečně když to nejde jinak, a to ne ty, kteří pracují v zemědělství.482)

XXIII. pochodové prapory (srpen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 10./20./31.8.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 24.8.1916483) plus 27.8. transport na severní bojiště
TKJR 3 23.8.1916484) nazývají ho XXII
LIR 12485) 17.6.1916486)
LIR 13 642 13./21.8.1916 22.9.1916487)

XXIV. pochodové prapory (říjen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.9.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 200 5.9.1916488) jenom Italové (takže na sever?)
TKJR 3 13./16.10.1916489) nazývají ho XXIII
LIR 13 621 3.10.1916 21.11.1916490)

XXV. pochodové prapory (listopad 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.10.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 24.10.1916491)
TKJR 3 nebyl vyslán492) nazývají ho XXIV
LIR 13 621 9.11.1916 12.1.1917493)

XXVI. pochodové prapory (prosinec 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.12.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 29.12.1916494) plus 11.1.1917 posila MGA
TKJR 3 21.12.1916(polovina), 11.1.1917(polovina)495)

|

LIR 13 nebyl vypraven496)

XXVII. pochodové prapory (leden 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.2.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 3.2.1917497) plus 14.1.1917 transport na severní bojiště a 24.2. posila MGA

XXVIII. pochodové prapory (březen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 15.3.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 21.3.1917498) plus 24.3.1917 posily MGA
TKJR 3 12.3.1917499) nazývají ho XXVI

XXIX. pochodové prapory (květen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.5.1917 (1. série), resp. 1.6.1917 (2. série).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 75 koncem května XXIII. MaKomp.500)
TKJR 1 7.5.1917(1 setnina), 7.6. (1 setnina)501) plus 15.5.1917 transport na severní bojiště
TKJR 3 24.4.1917502) nazývají ho XXVII

XXX. pochodové prapory (červen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 18.6.1917(1 setnina), 7.6. (1 setnina)503) plus 18.7.1917 posily MGA
TKJR 3 8.5.1917(1 setnina), 2.7. (1 setnina)504) nazývají ho XXVIII

XXXI. pochodové prapory (červenec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 20.-25.7.1917.

XXXII. pochodové prapory (srpen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k cca 25.8.1917.

XXXIII. pochodové prapory (říjen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 25.9.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 3.10.1917(2 setniny), 7.6. (1 setnina)505) plus 6.10.1917 jedna setnina na severní bojiště
TKJR 3 29.7.1917(1 setnina), 6.9.1917 (1 setnina)506) nazývají ho XXIX

XXXIV. pochodové prapory (listopad 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.11.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 6 důstojníků, 205 mužů 24.11.1917(2 setniny)507)

XXXV. pochodové prapory (prosinec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.12.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 105 mužů + 3 důstojníci, 102 mužů 21.11.1917(1 setnina), 10.12. (1 setnina)508) plus 10.12.1917 transport na severní bojiště(2 setniny) - 6 důstojníků, 206 mužů

XXXVI. pochodové prapory (leden 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 4.1.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 17 důstojníků, 407 mužů 17.1.1917(4 setniny)509)

XXXVII. pochodové prapory (únor 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 1.2.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 101 mužů + 6 důstojníků, 305 mužů 19.2.1918(1 setnina), 22.2. (3 setniny)510)
TKJR 3 20.2.1918511)

XXXVIII. pochodové prapory (březen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 5.3.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 102 mužů 24.3.1918(1 setnina)512)
TKJR 3 9.3.1918(1 setnina), 10.4.1918 (2 setniny)513)

XXXIX. pochodové prapory (duben 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 10.4.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 32 důstojníci, 100 mužů po 19.4.?514)

XL. pochodové prapory (květen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.5.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 14 důstojníci, 203 mužů + ??? 15.5.1918(2 setniny), 24.5.(4 setniny)515)
TKJR 3 2 důstojníci, 63 mužů 18.5.1918(1 setnina)516) Označují ho jako XXXVII

XLI. pochodové prapory (červen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 10.6.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 11 důstojník, 102 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů 1.7.1918(1 setnina), 4.7.(1 setnina)517)
TKJR 3 15.6.1918(1 setnina)518) Označují ho jako XXXVIII

XLII. pochodové prapory (červenec 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka

XLIII. pochodové prapory (srpen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.8.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 101 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů + 2 důstojníci, 101 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů 20.8.1918(1 setnina), 3.9.(1 setnina), 6.9.(1 setnina), 13.9.(1 setnina)519)
TKJR 3 16.8.1918(1 setnina)520)

XLIV. pochodové prapory (září 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.9.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 3 30.9.1918521)

XLV. pochodové prapory (říjen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 26.10.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
1) , 2) , 3) , 4)
OULK 4
5)
OULK 4, str. 790
6)
OULK 7, str. 32
7)
OeStA-Manuscript-Carnegie-Die Ö-U Armee im WK
8) , 11) , 13)
OeStA - 4. ITD
9) , 28) , 59) , 354) , 379)
Fučík: Osmadvacátníci
10)
VL IR 28, KA Wien
12) , 70) , 360)
IR 81
14) , 39) , 74) , 294) , 367) , 374) , 384) , 393) , 404) , 411) , 416) , 427) , 434) , 441) , 448) , 453) , 458) , 462) , 466) , 470) , 473) , 476) , 483) , 488) , 491) , 494) , 497) , 498) , 501) , 503) , 505) , 507) , 508) , 509) , 510) , 512) , 515) , 517) , 519)
deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv
15) , 40) , 75) , 296) , 368) , 375) , 385) , 394) , 405) , 412) , 417) , 428) , 435) , 442) , 449) , 454) , 459) , 463) , 477) , 479) , 484) , 489) , 492) , 495) , 499) , 502) , 504) , 506) , 511) , 513) , 514) , 516) , 518) , 520) , 521)
Marschformationen TKJR 3, Tyroler archiv
16) , 18) , 20) , 21) , 50)
AOK OpA Kt. 1
17)
OeStA-AOK-OpA, Kt. 2
19)
OeStA-AOK-OpA, Kt. 3
22) , 55)
podle početních stavů
23) , 38)
OeStA, 4. ITD
24) , 25) , 26) , 30) , 36) , 37) , 41) , 42) , 43) , 44) , 45) , 46) , 47) , 54) , 57) , 58) , 61) , 64) , 66) , 67) , 69) , 71) , 78) , 79) , 80) , 81) , 83) , 84) , 85) , 88) , 89) , 90) , 91) , 92) , 93) , 96) , 98) , 99) , 102) , 103) , 346)
AOK, Kt. 5
27)
Pazdera: Češi v první světové válce. Pokus o vymezení válečného prožitku českých vojáků rakousko-uherské armády …
29) , 62) , 154) , 264) , 356) , 381) , 425) , 433)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce
31) , 32) , 34) , 35)
OeStA-AOK, Kt. 2
33)
IR 81, podle početních stavů
48) , 318) , 369) , 376) , 386) , 395) , 407) , 414) , 418) , 429) , 436) , 444) , 450) , 455) , 460) , 464) , 467) , 471) , 474) , 478) , 481) , 487) , 490) , 493) , 496)
Zeměbranci z Hané…
49)
Pavel Vondrášek, LIR 28
51) , 106)
Klose: Die Ö-U Armee im Weltkrieg…
52) , 104) , 107) , 112) , 116) , 118) , 120) , 123) , 127) , 130) , 132) , 134) , 136) , 137) , 139) , 141) , 143) , 145) , 147) , 150) , 157) , 159) , 161) , 162) , 165) , 167) , 172) , 174) , 176) , 178) , 179) , 180) , 182) , 184) , 188) , 190) , 193) , 196) , 198) , 200) , 202) , 203) , 205) , 207) , 209) , 211) , 214) , 216) , 218) , 220) , 222) , 223) , 226) , 229) , 231) , 234) , 235) , 240) , 241) , 242) , 243) , 245) , 251) , 253) , 256) , 259) , 261) , 262) , 271) , 273) , 274) , 275) , 276) , 279) , 280) , 283) , 286) , 289) , 290) , 291) , 292) , 299) , 302)
AOK, Kt. 7
53) , 100)
AOK-OpA, Kt. 3
56) , 65) , 72) , 73) , 124) , 194) , 287) , 293) , 351) , 355) , 365) , 366)
OeStA 4. ITD
60) , 63) , 68) , 105) , 108) , 121) , 148) , 151) , 163) , 170) , 173) , 185) , 191) , 212) , 219) , 224) , 227) , 232) , 236) , 254) , 257) , 277) , 303) , 347) , 349) , 350) , 372) , 377) , 387) , 400)
AOK, Kt. 8
76) , 77)
AOK, Kt. 5, hlášení 4. EAK z 20.10.
82)
AOK, Kt. 5, hlášení 4. EAK z 19.10.
86) , 87) , 95) , 109) , 111) , 113) , 115) , 117) , 119) , 122) , 126) , 128) , 129) , 131) , 133) , 135) , 138) , 140) , 142) , 144) , 146) , 149) , 152) , 153) , 156) , 158) , 160) , 164) , 166) , 168) , 169) , 171) , 175) , 177) , 181) , 183) , 186) , 187) , 189) , 192) , 195) , 197) , 199) , 201) , 204) , 206) , 208) , 210) , 213) , 215) , 217) , 221) , 225) , 228) , 230) , 233) , 238) , 239) , 244) , 247) , 249) , 250) , 252) , 255) , 258) , 260) , 265) , 270) , 272) , 278) , 281) , 282) , 284) , 285) , 288) , 295) , 297) , 298) , 300) , 301) , 304) , 305) , 306) , 307) , 308) , 309) , 310) , 311) , 312) , 313) , 314) , 315) , 316) , 317) , 319) , 320) , 321) , 322) , 323) , 324) , 325) , 326) , 327) , 328) , 329) , 330) , 331) , 332) , 333) , 334) , 335) , 336) , 337) , 338) , 339) , 340) , 341) , 342) , 343) , 344)
AOK, Kt. 6
94)
Vzpomínky Josefa Maříka, Křečovické listy 20/2007, via PV
97)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29
101)
AOK, Kt. 5; není zřejmé, zda to je ta jedna setnina co měla jít na Balkán, a nebo zda to je setnina NAVÍC a tedy šly dvě
110) , 114)
AOK, kt. 7
125)
AOK, Kt 7
155)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
237)
OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka
246)
vzpomínky E. Russwurma
248)
IR 81, vzpomínky E. Russwurma
263) , 266) , 267) , 268) , 269) , 361) , 362)
Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě
345)
Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
348)
To vyplývá z rozkazu odkazovaného výše, který předpokládal, že odvodní ročník 1914 bude prakticky kompletně využit k postavení IV. pochodových praporů
352)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky
353)
Rada, Karel: Vzpomínky
357) , 358) , 452) , 500)
ŠIMÁK-OSTROVECKÝ, Váša: Paměti vojáka
359)
IR 81, OeStA 4. ITD
363) , 364)
Začal, Josef: Památník
370)
AOK, Kt. 8 a ???
371)
KA-NFA-DK-1020-17 ITD, Jänner-Februar 1915 - sdělení sboru divizi o pochodových formacích z 7.1.1915
373) , 378) , 388) , 401) , 408) , 415) , 421) , 430) , 438) , 445) , 451) , 456)
Válečný deník IR 18
380)
Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95
382)
IR 81 - 21 LITD
383)
21 LITD
389)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat; Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 128
390)
Glód, Bogusław: Czesi u Sękowej
391)
IR 81, vzpomínky E- Russwurma
392)
OeStA 21. LITD, X. Korps
396) , 397)
Dějiny LIR 21
398)
dopis Václava Šlajse, via M.Š.
399)
Dokumenty 2. pěší divize
402) , 406)
Feldakten TKJR 4, Tyroler archiv
403) , 409)
IR 81 - Kypr
410)
Začal: Památník
413) , 486)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013
419) , 420)
Urbański: Die Geschichte der k.k. Schützendivision 46; neuvádí číslo praporu
422) , 423) , 431) , 432) , 439) , 440) , 446) , 447) , 457) , 461) , 465) , 469) , 482)
TKJR 2, Tyroler archiv
437) , 472) , 475)
Kasalý: Paměti
443)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013; překlepem však uvádí “polovina července”, srpen vyplývá pouze z kontextu
468)
Vzpomínky Františka Marka
480)
kmenový list Wenzel Bárta via David Říha
485)
tohle by měl být asi spíš XII.
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2024/03/07 12:30 by signumbelli1914