User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_112

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bojova_cesta_ir_112 [2020/05/07 08:55] (current)
signumbelli1914 created
Line 1: Line 1:
 +====== IR 112 ======
 +(vznikl při reformě na konci roku 1917 z [[bojova_cesta_ir_71|III/71]], [[bojova_cesta_ir_71|V/71]] a [[bojova_cesta_ir_72|II/72]]; 1. pěší divize, italská fronta)
  
 +=== 1918 ===
 +== 13.6. útok v Tonalském průsmyku ==
 +(červenec přesun na západní frontu)
 +== říjen boje severně od Verdunu a východně od Maasy ==
 +(listopad návrat do vlasti)
bojova_cesta_ir_112.txt · Last modified: 2020/05/07 08:55 by signumbelli1914