User Tools

Site Tools


strategickastudie3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

strategickastudie3 [2018/05/08 19:53]
strategickastudie3 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Strategická studie války 1914 – 1918. Část 3 ======
 +[[http://​www.grwar.ru/​library/​Strateg_Essay_3/​index.html]] - odkaz na web Русская армия в Первой мировой войне
 +==== Přechod ruských armád na levém břehu Visly do obrany. Plány proti dalšímu útoku rakousko-německách sil. Boj o Halič a Krakov. ====
  
 +=== Hlava I. ===
 +<​del>​Схемы:​ 1, 2, 3, 4.</​del> ​
 +
 +Schéma: 1, {{:​sch2.png?​linkonly|2}},​ {{::​sch3.png?​linkonly|3}},​ 4.
 +
 +=== Situace na levém břehu Visly po 12.(25.) listopadu. ===
 +
 +<​del>​Схема № 1 и 2.</​del> ​
 +Schéma 1, {{::​sch2.png?​linkonly|2}}.
 +
 +<​del>​К 12 (25) ноября кризис в районе Брезины-Колюшки-Тушин миновал. 2. и 5. армии сами перешли в наступление и к 15 (28) достигли фронта Стрыков-Шадек.</​del>​
 +
 +12. (25.) listopadu krize v oblasti Breziny-Koljušky-Tušin minula. 2. a 5. armáda přešly do protiútoku a k 15. (28.) listopadu dosáhly fronty Strykov-Šadek.
 +
 +<​del>​Для облегчения положения,​ бывшей на этом фронте 9. германской армии немцы, начиная с 14 (27), ведут настойчивые атаки на фронте нашей 1. армии и со стороны Серадзь - Велюнь,​ в промежуток между 5. и 4., причем данные разведки говорили о спешном подвозе сюда пополнений из ближайших германских корпусных округов и о переброске трех новых корпусов с французского фронта. Части этих корпусов уже были обнаружены пленными. 4. и 9. наши армии подошли вплотную к сильно укрепленным "​Ченстоховским позициям"​. С.-З. фронт свободных резервов не имел; Ю.-З. в виду назревавших событий в Галиции (сосредоточение значительных сил противника в Карпатских проходах) для обеспечения левого фланга и тыла 5. армии мог выделить лишь очень ограниченные силы.</​del> ​
 +[1]
 +
 +
 +Pro odlehčení situace německé 9. armády, která byla na tomto úseku, zahájili 14. (27.) listopadu útok na frontě naší 1. armády ze strany Seradz-Veljun do mezery mezi 5. a 4., přičemž zprávy rozvědky hovořily o spěšném převozu posil z přilehlých sborových oblastí a o přesunu tří srmádních sborů z francouzské fronty. Části těchto sborů ???? Naše 4. a 9. armáda postoupily вплотную silně opevněnm čenstochovským pozicím. Severozápadní front eměl volné zálohy; Jihozápadní ve světle ve světle soustředění nepřátelských sil v karpatských průsmysích mohl pro zabezpeční křídla a týlu 5. amády vyčenit jen omezené síly.