User Tools

Site Tools


strategickastudie2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

strategickastudie2 [2014/01/25 18:47]
83.240.125.163 [Operace Jihozápadního frontu od 1. (14.) do 9. (22.) září]
strategickastudie2 [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== 2. díl ====== 
-[[http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_2/index.html]] - odkaz na web Русская армия в Первой мировой войне 
-===== Hlava I. ===== 
-==== Úvod ==== 
-Schéma: {{::so_2_sch1.jpg?linkonly|1}} 
-=== Celková situace k 1.(19.)září === 
-K 1. (14.) září naše armády v poli byly uskupeny do dvou skupin na frontě Jurburg-Suvalki-Grodno-Kadzidlo-Novogeorgievsk-ř. Visla k Zavichostu-Belgoraj-Němirov-Mikolejev-Galič-Černovice, což představuje kolem 900 [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Versta|verst]]. 
- 
-=== Severozápadní front === 
- 
-Severní skupina armád patřila do sestavy Severozápadního frontu a byla roztažena na frontě 360 verst od Jurburga k Varšavě. Armády měly v týlu předem přichystané obranné postavení na řekách střední Němen, Bobr a dolní Narev. Kromě pevnosti Kovno, Grodno, Osovec a Novogeorgievsk, zde byli připraveny opevněná předmostí u Olity na řece Něman, u Štabina na řece Bobr a u Vizny, Lomži, Ostrolenky, Rožanu, Pultuska a Zegrža na dolním Narevu. V prostoru Varšavy byly staré forty, poškozené v 1910 r. při zrušení pevnosti, a úsek Zegrž-Novogeorgievsk přikrýval fort u Dembe. 
- 
-Po neúspěšných srážekách na hranicích Východního Pruska se ztrátou cca 70.000 mrtvých a raněných, 30.000 zajatých, 150 děl a velkého množství materiálu, naše 1. armáda pod velením gen. Rennenkampfa k 1 (14) září vstupovala k ruské hranici na úseku Jurburg-Vladislavov-Vižajny. Tento ústup probíhal pod tlakem nepřítele a měl neuspořádaný charakter: ani štáb frontu, ani štáb armád nevěděly o prostorech noclehu vojsk z 31. srpna na 1. (14.) září. Více dní štáb frontu nevěděl o umístění štábu armády a teprve ráno 1. (14.) září zjistili, že se štáb nachází v Kovně. Sbory armády byly uspořádány (počínaje zprava): XXVI., III., IV., II., XX. Na právem křídle se nacházela jezdecká skupina gen. Raucha (1. a 2. gardová jezdecká divize a 1 oddíl jezdecké brigády), na levém křídle - jezdeckou skupina gen. Chana-Nachičevanského (2. a. 3 jezdecká divize) 
- 
-__2-я армия, после ее неудачного наступления под командой ген Самсонова, к 1 (14) сент. еще не была приведена в порядок {3} . Армия находилась между государственной границей и р. Наревом, имея против себя лишь небольшие ландверные и ландштурменные части противника. Корпуса были расположены: VI - у Кадзидло, XXIII - в районе Еднорожец (Еднорозец), выделив 1 стр. бриг. в Цеханов, и I - в районе севернее Прасныша. Армейская конница прикрывала фронт армии: 4 кав. див. в районе Мышинец, 6 кав. див. в районе Млава и 15 кав. див. в районе Хоржеле.____Podtržení__ 
- 
-10. armáda dokončovala svoje soustředění. XXII. sbor byl v okolí Avgustova, III. sibiřský sbor - v okolí Graevo a I. turkestánský sbor pokračoval do 3. (16.) září ve vykládce a soustředění v okolí Lomži. Armádní jízda - 1. jezdeská divize se nacházela jižně Avgustova, veda průzkum na Markgrabovo (Olecko) a 4 oddíly jezdecké brigády v okolí Staviska, přikrývaly soustředění I. turkestánského sboru. Pasivní úkol armády, přikrýt přístupy k řece Bobr, dovolil pravému křídlu německé 8. armády (XVII. a I. sbor) klidně uskutečnit boční pochod a vyjít do oblasti Suvalki-Filippovo. 
- 
-Varšavský oddíl byl určený k obraně tohoto důležitého místa. Skládal se z: posádky Novogeorgievska (79 divize) a XXVII. sboru. Oddíl jízdy byl v prostoru levého břehu Visly: astracháňský kozácký pluk u Koval, gardová kozácká brigáída u Chodeče, prováděla průzkum fronty Vloclavsk- Kola, a kozácká kavkazská divize v okolí Šadeky prováděla průzkum podél řeky Varty. 
- 
-K 1. (14.) září se v řadách vojsk frontu nacházelo:\\ 
-a) v 1.armádě vč. posádkoy Ust-Dvinska, Rigo-Šavelskogo okresu a Kovna - 10,5 pěších a 4,5 jezdeckých divizí (135 000 mužů místo 240 000 dle tabulek);\\ 
-b) v 10. armádě vč. posádek pevností Grodno a Osovec - 8 pěších a 1,5 jezdecké divize (150 000 mužů místo 155 000);\\ 
-v) ve 2. armádě - 6,5 pěších a 3 jezdecké divize (100 000 mužů, místo 125 000) a\\ 
-d) ve Varšavském oddílu - 3 pěší a 2 jezdecké divize. (s pohraničními oddíly okolo 50 000 mužů.).\\ 
- 
-Velitel frontu gen. Žilinskij disponoval 28 pěšími a 11 jezdeckými divizemi (435 000 mužů, místo 751 000 dle tabulek).  
- 
-=== Mezera (mezi Severozápadním a Jihozápadním frontem) === 
- 
-Na řece Visle od Varšavy k Zavichostu, v úseku skoro 200 verst, se nacházela pouze zastaralá pevnost Ivangorod s posádkou velikosti brigády. Tento úsek naší fronty byl bráněn přirozenou překážek, řekou Vislu, která má šířku od 400 do 600 [[http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1h|sáhů]] a nemá mostů kromě Varšavy a Ivangoroda. Prostředky jedno pontonového praporu byly nedostatečně pro stavění mostu. Tento úsek na řece Visle byl nejslabším úsekem naší fronty, a proto se brzy stal cílem útoku nepřítele. 
- 
-=== Jihozápadní front === 
- 
-Jižní skupina armád obsazovala frontu od ústí řeky San (do Visly) k Černovcím, v délce více než 350 verst, ale hlavní síly skupiny byli připravené na úseku od ústí řeky San od Belgoraje, Nemirova, po Komárno v délce 150 verst. Zde se nacházely: 9.armáda, soustředěná na úseku řeky Sanu od ústí do Razvaduva, k 1.(14.) září pravým křídel překračujíc řeky, přepraviv na levý břeh předvoj (u Čekaja), a s levým křídlem které se zbrzdilo v postupu cca 15 - 18 verst od řeky. Armádní jízda, kromě 13. jezdecké divize, nacházející se na levém břehu řeky Visly, kryje křídlo: 8. a 14. jezdecká divize v okolí Sandomieře, 5. jezdecká divize v okolí Stopnice a turkestánská jezdecká brigáda v okolí Kelců. 
- 
-Před armádou ustupovaly části rakousko-uherské 1. armády a k 1. (14.) září její hlavní síly ustoupili k linii Tarnobrzeg-Stavy (Stanij), maje na levém břehu Sanu malé zadní voje pro obranu přeprav a řeky.  
- 
-4. armáda svými předvoji k 1. (14.) září došla k řece Tanev (gardový a III. kavkazský sbor), maje granátnický sbor v druhé linii severně Belgoraja. Armádní jízda (gardová jezdecká brigáda, , 1. donská a uralská kozácká divize), pronásleduje nepřítele, přešli řeku Tanev. 
-  
-Před armádou ustoupili části rakousko-uherské 1. armády a domobraneckého sboru Woyrsch. Protivník přešel řeku San, kryt zadními voji, které ponechal na právem břehu. 
- 
-5. armáda k 1. (14.) září XXV., XIX. a V. sborem obsadila úsek od Zamch do Ljubačevu, maje za levým křídlem XVII. sbor. Armádní jízda (svodná kozácká a 3., 4. a 5. donská kozácká divize) kryje frontu armády a pronásleduje nepřítele. 
-  
-Před frontou armády ustupovaly části rakousko-uherské 4. armády. Její hlavní síly přešli řeku San, nechaje zadní voje u Splavů a Jaroslava. Jaroslav byla opevněna a pozice na pravém břehu měly betonové stavby a silné drátěný zátarasy. 
- 
-3. armáda se nacházela na lini Nemirov - Javorov XXI., XI., X. sbor a měla za pravým křídlem IX. sbor u Ravy Russké. Armádní jízda (7., 9. a 11. jezdecká a 3. kavkazská kozácká divize) kryly frontu a pronásledovaly nepřítele. 
- 
-Před frontou armády ustupovaly části rakousko-uherské 4. armády a posádky pevnosti Přemyšl. Části 4. armády přešly na levý břeh Sanu, a části posádky zůstaly před pevnostními pozicemi na pravém břehu Sanu.¨ 
-  
-8. armáda se nacházela v úseku Javorov- Komarno, rozvinouce v jednu linii XII., VII., VIII., XXIV. sbor. Armádní jízda přikrývá frontu a levé křídlo armády a pronásleduje nepřítele. 
- 
-Před armádou ustupovaly části 3. a 2. rakouské armády v oblasti Přemyšl-Sambor a připravovaly se bránit opevněnou pozici. 
- 
-Úsek fronty od Komárno do Černovc, v délce skoro 200 verst, kryje 72. divize, roztroušené posádky v různých bodech, a tři kozácké divize (1. a 2. kubáňská a těrská divize). Za Stryj ustoupil rakouský sbor Hofmann, a na jih pouze malé části, chránící cesty k průsmykům přes Karpaty. 
- 
-V sestavě Jihozápadního frontu k 1. (14.) září se nacházelo:\\ 
-a)v 9. armádě vč. posádkou Ivangorodu - 10,5 pěších a 4,5 jezdeckých divizí (180 000 lidí místo 210 000 dle tabulek)\\ 
-b) ve 4. armádě - 8 pěších a 2,5 jezdeckých divizí (100 000 místo 150 000);\\ 
-v) v 5. armádě - 10 ěších a 4 jezdecké divize (125 000 místo 175 000);\\ 
-g) ve 3. armádě - 9 pěších a 4 jezdecké divize (120 000 místo 165 000);\\ 
-d) v 8. armádě - 10 pěších a 6 jezdeckých divizí (150 000, místo 200 0000).\\ 
- 
-K dispozici velitele Jihozápadního frontu gen. Ivanova se nacházelo 47,5 pěchotních a 21 jezdeckých divizí (670 000 mužů, místo 900 000 dle tabulek) 
- 
-Na naší frontě se k 1. (14.) září nacházelo 75,5 pěších a 32 jezdeckých divizí, které měly ve svých řadách kolem jedno miliónu bojovníků (místo 1,5 miliónu dle tabulek). 
- 
-=== Strategická záloha === 
- 
-Kromě těchto vojsk se k dispozici Stavce nacházely: 6. armáda v prostoru Petrogradu, 7. armáda v prostoru Bendery--Odessa a části, které nedosáhly bojiště. Všechny tato vojska je možno počítat, jako strategickou zálohu, ze které Stavka čerpala jednotky pro posílení armád. 
- 
-6. armáda byla určena pro obranu hlavního města v případě výsadku nepřítele; 7. armáda byla určena pro obranu proti Rumunsku, jehož úmysly nebyly ještě vyjasněny. Na cestě na bojiště se nacházely II. kavkazský a II. sibiřský sbor. 3., 6., 12., 13. a 14. sibiřské divize zahájily mobilizaci. I. sibiřský sbor z Dálného Východu byl přepravený do Kazaňského vojenského okruhu pro mobilizaci, a 9. a 10. sibiřská divize ještě nezahájily mobilizaci. 
- 
-Z řečeného je vidět, že k 1. (14.) září armády Severozápadního frontu (1. a 2.) utrpěly neúspěch a protivník soustřediv své síly proti ustupující 1. armádě, přinutil ji spěšně ustupovat.   
-Armády Jihozápadního frontu, po třech týdnech haličských bitev, pronásledovali nepřítele.   
- 
- 
-Seznámivše se celkovým postavením na našem bojovém frontě, můžeme přistoupit k prozkoumání dalších operací. 
-==== Plány Stavky pro nejbližší operace ==== 
-[[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE|Stavka]] 
- 
-Schéma: {{::so_2_sch1.jpg?linkonly|1}} 
- 
-Z celkového postavení na naší frontě bylo zřejmě, že Stavka měla dva velké úkoly: Neutralizovat úspěch Němců ve východním Prusku a využít úspěch dosažený v haličské bitvě. První z těchto úloh Stavka řešila sama, druhou pověřila velitele Jihozápadního frontu. 
- 
-K 31. srpnu (13. září) bylo jasné, že 1. armáda poměrně úspěšně vyjde ze srážek ve východním Pruslu a vyhne se osudu??? 2. armády gen. Samsonova. 
- 
-Svou směrnicí z 31. srpna (13. září) Stavka dává veliteli Severozápadního frontu tyto pokyny:\\ 
-1) 10. armádou zajistit cesty na Grodno a Belostok,\\ 
-2) sbory 2. armády ustoupí za řeku Narev, přepravivše se  v Ostrolenka, Rožan a Pultusk,\\ 
-3) hlavním cílem je vyhnout se porážce,\\ 
-4) "jízdě působit před frontou a na křídlech, zjišťovat síly nepřítele, jejich sestavu a zabezpečit armády od nečekaných překvapení".\\ 
-Nepočítaje šablononovitou směrnici pro činnost jízdy, je zřejmé, že Stavka chce stáhnout 2. armádu za obrannou linii dolního Narevu bez jakéhokoliv tlaku ze strany nepřítele a zároveň nechává armády frontu roztažey v délce více než 350 ver., což při 430 tisíc mužích znamená kordónové rozložení.  
-Dav takové podrobná směrnice frontu, Stavka mění velitele gen. Žilinskogo a navrhuje jeho nástupce gen. Ruzskogo, velitele 3 armády. 
- 
-K 1. (14.) září armády Jihozápadního frontu skoro vyplnily direktivu z 29. srpna. (11. září), podle které měly:    
-1) 9. armáda - obsadit ústí řeky Sanu, přepravit se přes řeku a opevnit se na řece Leng;\\ 
-2) 4. armáda - dosáhnout řeky Tanev;\\ 
-3) 5. armáda - obsadit oblast Zamch--Nemirov;\\ 
-4) 3. armády - dosáhnout linie Nemirov--Javorov a\\ 
-5) 8. armády - dosáhnout linie Javorov--Mikolaev.\\ 
-Z tohoto zřejmě, že pronásledování nepřítele bylo vedeno po etapách, počítaje s oslabením sil a únavou vojsk po dlouhotrvajícího bojích. Velitel navrhoval pro etapy postupu linie, vhodné pro obranu nebo odpočinek. 
- 
-Je zřejmě, že Stavka neměla přesného plánu  pro nejbližší období. Fronty, rozdělené mezerou cca 200 verst, působí na samostatných bojištích, pokládaje své bojiště za hlavní.  
-==== План противника. ==== 
-<del>(Схема № 1)</del> 
-Schéma: {{::so_2_sch1.jpg?linkonly|1}} 
-==== Операции армий Сев.-Зап. фронта 1 (14) - 10 (25) сент. ==== 
-<del>(Схема № 2)</del> 
-Schéma: {{::so_2_sch2.jpg?linkonly|2}} 
-==== Operace Jihozápadního frontu od 1. (14.) do 9. (22.) září ==== 
-Schéma: {{::so_2_sch3.jpg?linkonly|3}} 
-=== Plán frontu === 
-Armády Jihozápadního frontu pokračovaly v útok a pronásledovaly nepřítele. Velitel frontu ve své směrnici z 31. srpna (13. září) určil nové úkoly:\\ 
-1) 9. armáda dosáhne linie Tarnobržeg - Nisko,\\ 
-2) 4. - dosáhne řeky San na úseku Nisko-Ležajsk a zajistí přepravy u Ulanuv n Kržešov,\\ 
-3) 5. - obsadí postavení na linii Rožanec k železnici Ljubačuv - Jaroslav;\\ 
-4) 3. - obsadí linii Ljubačuv- Javorov, zabezpečujíce cesty na Rava Russkaja,\\ 
-5) 8. - obsadí oblast Sadova-Višnja- Komarno a opevní Lvov.\\ 
-Tato směrnice určuje zastávku na liniích výhodných pro obranu. Pronásledování nepřítele jakoby pozastavuje, pro nedostatek čerstvých sil. Armády začaly dostávat posily, ale většina jich přicházela bez pušky. Znovu potvrzené nařízení o sběru zbraní stanovujezvláštní oddíly, které se postupem času stávají stálými. 
-=== Plán nepřítele === 
-Rakouské velení nejprve předpokládalo zastavit se na linii dolního Sanu, ale po poradách s německým velením schválilo nový plán a armády dostaly rozkaz pokračovat v ústupu zadržujíce nepřítele zadními voji pouze v krajních případech. 
-=== Plnění plánu frontu === 
-=== Operativní plán frontu === 
-=== Jezdecký sbor === 
-=== Obléhací armáda === 
-=== Zahájení plnění nového plánu === 
-=== 9. armáda === 
-=== 4. armáda === 
-=== 5. armáda === 
-=== 3. armáda === 
-=== 8. armáda === 
-=== Změna plánu === 
-=== Pauza nepřítele === 
-=== Další plány frontu === 
- 
-==== Совещание в Холме и первая перегруппировка армий Юго-Зап. фронта. ==== 
-<del>(Схема № 4)</del> 
-Schéma: {{::so_2_sch4.jpg?linkonly|4}} 
-==== Частное совещание в Холме и вторая перегруппировка на Галицийском фронте. ==== 
-(Схема № 5). 
-==== План Ставки 18 сентября (1 октября). ==== 
-(Схема № 6).  
- 
- 
- 
  
strategickastudie2.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)