User Tools

Site Tools


reflexe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

reflexe [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +Samozřejmě, že je občas obtížné rozhodnout, jsetli je ten který artefakt pramenem nebo reflexí (hlavně u přímých účastníků). V oddíle reflexe jsou ta díla, která nelze zařadit do oddílu prameny.
reflexe.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)