User Tools

Site Tools


politicka_sprava

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

politicka_sprava [2018/05/08 19:53]
politicka_sprava [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Aparát politické správy ======
 +===== Politická správa obecně =====
  
 +V roce 1848 bylo zrušeno poddanství,​ následovaly změny správního systému. Situace se ustálila v roce 1868. Na základě prosincové ústavy z roku 1867 byl zákonem z 19. května 1868, č. 44 ř. z. vybudován aparát politické správy první a druhé instance, který prakticky beze změn přejala Československá republika v roce 1918. Platnost tohoto zákona se vztahovala na předlitavsko. ​
 +
 +Zákon vymezoval politickou správu tak, že jde o záležitosti,​ které v nejvyšší instanci patří do kompetence:
 +  * ministerstva vnitra,
 +  * ministerstva kultu a vyučování,​
 +  * ministerstva zemské obrany a veřejné bezpečnosti (od r. 1870 ministerstva zemské obrany) a
 +  * ministerstva orby.
 +
 +Bylo stanoveno, že pod vedením zemských šéfů((V Čechách a na Moravě to byl místodržitel,​ ve Slezsku zemský prezident, jejich úřady pak byly místodržitelství,​ ve Slezsku zemská vláda.)) budou záležitosti politické správy vyřizovat zemské politické úřady((např. zemská zdravotní rada, zemská školní rada atd.)), okresní politické úřady a úřady obcí((V roce 1849 vznikly obce jako orgány územní samosprávy. Na ně byla kromě jejich vlastní (samosprávné) působnosti __přenesena__ i část působnosti,​ která spočívala ve výkonu některých aktů státní správy. Kromě toho pak existovala města, která měla vlastní statut - statutární města, jejich působnost v sobě zahrnovala i kompetenci politického úřadu první instance, zjednodušeně řečeno tvořilo každé statutární město zvláštní politický okres -- pro více informací viz prameny.)).
 +
 +Orgánem **první instance státní správy** se stala **okresní hejtmanství**((A statutární města -- viz předešlou poznámku.)) v čele s okresním hejtmanem((Magistrát statutárních měst rozhodoval oproti okresnímu hejtmanovi kolegiálně.)).
 +Na Moravě vzniklo 30 okresů a doplnilo je 6 statutárních měst (Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo, Uherské Hradiště a Kroměříž). Do roku 1908 vznikly další 4 okresy((Toto tvrdí wikipedie, já jsem našel 3 nové na Moravě a jeden ve Slezsku.)). Ve Slezsku to bylo 7 okresů a tři statutární města -- Opava, Frýdek a Bílsko (mimochodem v Čechách vzniklo 89 okresů a 2 statutární města -- Praha a Liberec).
 +
 +===== Úřady doplňovací =====
 +
 +Území monarchie bylo rozděleno na vojenské doplňovací okresy, každý doplňovací okres se rozpadá na odvodní okresy((Tyto se územím shodují s politickými okresy.)).
 +
 +Doplňovací úřady první instance pak byly okresní úřady a obecní úřady (magistráty,​ městské úřady a obecní rady) a doplňovací vojenská okresní velitelství. Politické úřady zemské a zemská vojenská velitelství((V roce
 +1883 byla zrušena generální zemská vojenská velitelství a nově vznikla velitelství teritoriálních sborů.)) tvoří doplňovací úřady druhé instance. V poslední instanci rozhoduje jednak ministerstvo zemské obrany anebo říšské ministerstvo války samostatně,​ anebo obě společně.
 +
 +Viz Instrukce, čili návod jak prováděti zákony branné, První díl, II. oddělení, §. 9. O úřadech doplňovacích.
 +s. 51, 258
 +
 +===== Doplňovací okresy na Moravě a ve Slezsku=====
 +FIXME
 +==== 1868-1883 ====
 +
 +
 +^Země^Politický doplňovací úřad druhé instance^Doplňovací okres^^Odvodní okres^
 +^::: ^:::                                     ​^číslo^umístění ​  ^::: ^
 +|Zemské vojenské velitelství v Brně|||||
 +|Vévodství slezské|Zemská vláda v Opavě|1|Opava|Zemské hlavní město Opava (magistrát),​ Frývaldov, Bruntál, Krnov, Opava okolí|
 +|:::              |:::                 ​|100|Těšín|Bílsko město, Bílsko okolí, Freistadt, Frýdek město, Těšín|
 +|Markrabství moravské ​           |Místodržitelství v Brně                 |::: |::: |Místek, Nový Jíčín|
 +|:::              |:::                 ​|3|Kroměříž|Uherský Brod, Kyjov, Hodonín, Holešov, Uherské Hradiště město, Uherské Hradiště okolí, Kroměříž město, Kroměříž okolí, Valašské Meziříčí|
 +|:::              |:::                 ​|8|Brno|Zemské hlavní město Brno, Brno okolí, Boskovice, Vyškov|
 +|:::              |:::                 ​|54|Olomouc|Olomouc město, Olomouc okolí, Přerov, Prostějov, Šternberk, Hranice|
 +|:::              |:::                 ​|81|Jihlava|Dačice,​ Jihlava město, Jihlava okolí, Velké Meziříčí,​ Nové Město, Třebíč|
 +|:::              |:::                 ​|93|Šumperk|Zábřeh,​ Litovel, Rýmařov, Šumperk, Moravská Třebová|
 +|:::              |:::                 ​|99|Znojmo|Hustopeče,​ Krumlov, Mikulov, Znojmo město, Znojmo okolí|
 +
 +==== 1883-1914 ====
 +__nové okresy jsou podtržené__
 +
 +^Země^Politický doplňovací úřad druhé instance^Doplňovací okres^^Odvodní okres^
 +^::: ^:::                                     ​^číslo^umístění ​  ^::: ^
 +|1. sborové velitelství v Krakově|||||
 +|Království haličské |Místodržitelství ve Lvově ​ |13 |Krakov| |
 +|:::  |:::  |20 |Neusandez| |
 +|:::  |:::  |57 |Tarnow| |
 +|:::  |:::  |56 |Wadowice| |
 +|Vévodství slezské|Zemská vláda v Opavě|1|Opava|Zemské hlavní město Opava (magistrát),​ Frývaldov, Bruntál, Krnov, Opava okolí, __Bílovec__|
 +|:::              |:::                 ​|100|Těšín|Bílsko město, Bílsko okolí, Freistadt, Frýdek město, Těšín|
 +|Markrabství moravské ​           |Místodržitelství v Brně                 |::: |::: |Místek, Nový Jíčín, __Moravská Ostrava__|
 +|:::              |:::                 ​|54|Olomouc|Olomouc město, Olomouc okolí, Přerov, Prostějov, Šternberk, Hranice|
 +|:::              |:::                 ​|93|Šumperk|Zábřeh,​ Litovel, Rýmařov, Šumperk, Moravská Třebová|
 +|2. sborové velitelství ve Vídni|||||
 +|Markrabství moravské ​           |Místodržitelství v Brně                 ​|3|Kroměříž|Uherský Brod, Kyjov, Hodonín, Holešov, Uherské Hradiště město, Uherské Hradiště okolí, Kroměříž město, Kroměříž okolí, Valašské Meziříčí|
 +|:::              |:::                 ​|8|Brno|Zemské hlavní město Brno, Brno okolí, Boskovice, Vyškov, __Tišnov__|
 +|:::              |:::                 ​|81|Jihlava|Dačice,​ Jihlava město, Jihlava okolí, Velké Meziříčí,​ Nové Město, Třebíč|
 +|:::              |:::                 ​|99|Znojmo|Hustopeče,​ Krumlov, Mikulov, Znojmo město, Znojmo okolí, __Moravské Budějovice__|
 +|Arcivévodství Dolní Rakousy |Místodržitelství ve Vídní |49 |Sv. Hypolit| |
 +|:::              |:::                 |4 |Vídeň A| |
 +|:::              |:::                 |84 |Vídeň B| |
 +===== Zákony =====
 +Tady by se měl pomalu doplňovat seznam zákonů týkajících se branné povinnosti. Možná by bylo dobré doplnit nějaké komentáře... časem. ​
 +
 +  * 19. 05. 1868 Zákon, o zřízení politických úřadů správních v králostvích Českém, Dalmatském,​ Haličském aVladimiřském s vojvodstvími Osvětimským a Zátorským a velkovojvodstvím Krakovským,​ v arciknížetstvích Rakouském pod Enží a nad Enží, ve vojvodstvích Salcburském,​ Bukovinském,​ v markrabství Moravském ve vojvodství Horno a Dolnoslezském,​ v knížecím hrabství Tyrolském a v zemi Vorarlberské,​ v markrabství Istriánském,​ v knížecím hrabství Gorickém a Gradišském a v městě i okrlšku Terstském
 +
 +
 +  * 05. 12. 1868 Zákon, jímžto se ustanovuje, jak se má v králostvích a zemích v radě říšské zastoupených plniti povinnost branná
 +  * 13. 05. 1869 Zákon, o obraně zemské králoství a zemí v radě říšské zastoupených
 +  * 01. 07. 1872 Zákon, jímžto se změňují některé paragrafy zákona, daného dne 13.května 1869, (č.68 zák.říšsk.) o obraně zemské království a zemí v radě říšské zastoupených
 +  * 14. 05. 1874 ???
 +  * 02. 10. 1882 Zákon, kterýmž se mění několik paragrafů zákona o povinnosti branné ze dne 5.12. 1868 (Z.Ř.č.151)
 +  * 01. 11. 1882 Nařízení,​ vydané od ministeria obrany zemské v příčině provedení zákona ze dne 2. října 1882., kterýmžto se mění některé paragrafy zákona o povinnosti branné ze dne 5. prosince 1868
 +  * 24. 05. 1883 Zákon o c. kr. zemské obraně v královstvích a zemích na rdě říšské zastoupených hledíc k ustanovením zákona branného
 +  * 18. 03. 1910 Nařízení ministeria zemské obrany, jímž se doplňuje III. část branných předpisů
 +  * 05. 07. 1912 Zákon, jímž zavádí se nový zákon branný
 +  * 05. 07. 1912 Zákon o c. k. zeměbraně v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených,​ kromě Tyrolska a Vorlarlberska,​ hledíc k ustanovení branného zákona
 +  * 05. 07. 1912 Zákon o vojenském trestním soudním řádě pro společnou brannou moc
 +  * 27. 07. 1912 Nařízení ministeria zemské obrany, aby byl proveden zákon ze dne 5. července 1912, Z. Ř. č. 128, jímž byl zaveden nový branný zákon
 +  * 27. 07. 1912 Nařízení ministeria zemské obrany, jímž se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 5. července 1912, Z. Ř. č. 128, kterým byl zaveden nový branný zákon
 +  * 10. 10. 1912 Nařízení ministeria zemské obrany, aby byl proveden § 48 : 1, sedmý odstavec zákona ze dne 5. července 1912, Z. Ř. č. 128, jímž byl zaveden nový branný zákon
 +  * 26. 10. 1912 Vyhláška ministeria vnitra v dohodě s ministeriem zemské obrany, kterou se opravují tiskové chyby v nařízení ministeria zemské obrany ze dne 27. července 1912, Z. Ř. č. 153, aby byl proveden zákon ze dne 5. července 1912, Z. Ř. č. 128, jímž byl zaveden nový branný zákon, jakož i v nařízení téhož ministeria ze stejného dne, Z. Ř. č. 154, jímž byla vydána přechodná ustanovení k zákonu ze dne 5. července 1912, Z. Ř. č. 128, kterým byl zaveden nový branný zákon
 +  * 21. 12. 1912 Zákon, kterým se povoluje, aby byly roku 1913 vybrány kontingenty branců, kterých je třeba k udržení společné branné moci a zeměbrany
 +
 +  * [[http://​ee.valka.cz/​doc/​pdf/​126.pdf|Kompletní znění zákonů a nařízení o branné povinnosti v Rakousku-Uhersku (1886)]]
 +
 +===== Mapy =====
 +Odkaz na atlas bankovnćh okresů (z r. 1885) -- ty se skládaly z politických okresů (v předlitavsku,​ v zalitavsku se skládali z žup):\\
 +[[http://​aleph.vkol.cz/​F/?​func=find-b&​local_base=svk01&​find_code=wlc&​request=V%20175.920&​adjacent=Y#​.Usaiw_TuKHh]]
 +
 +Tady je postupný vývoj Vídně (tabulka dole):\\
 +[[http://​de.wikipedia.org/​wiki/​Wiener_Gemeindebezirke]]
 +
 +
 +
 +===== Prameny =====
 +Hledíková Z., Janák J., Dobeš J.: Dějiny správa v Českých zemích od počátků státu po současnost,​ NLN 2007\\
 +Vojenské dějiny Československa,​ II. díl, Naše vojsko, Praha 1986\\
 +[[http://​is.muni.cz/​do/​1499/​el/​estud/​praf/​ps09/​dlibrary/​web/​rs.html|Virtuální knihovna právních předpisů, Říšská sbírka zákonů]]:​\\
 +  * branné zákony rakouský a uherský z roku 1912
 +  * zeměbranecké zákony rakouský a uherský z roku 1912
 +  * domobranecké zákony z roku 1886
 +  * císařské nařízení,​ týkající se rozšíření domobranecké povinnosti atd.\\
 +[[http://​is.muni.cz/​th/​285270/​pravf_b/​vyvoj_vojenske_spravy.txt]]