User Tools

Site Tools


civilni_ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
civilni_ztraty [2015/01/08 22:20]
signumbelli1914 [Demografický obraz zemí Koruny české]
civilni_ztraty [2019/06/22 15:10] (current)
Line 14: Line 14:
  
 [[http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demograficky_obraz_zemi_koruny_ceske_za_prvni_svetove_valky_v_publikaci_csu|Demografický obraz zemí Koruny české za první světové války v publikaci ČSÚ]] [[http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demograficky_obraz_zemi_koruny_ceske_za_prvni_svetove_valky_v_publikaci_csu|Demografický obraz zemí Koruny české za první světové války v publikaci ČSÚ]]
 +
 [[http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/4016-05|Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918]] [[http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/4016-05|Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918]]
  
civilni_ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)