User Tools

Site Tools


strategickastudie2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

strategickastudie2 [2018/05/08 19:53]
strategickastudie2 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 2. díl ======
 +[[http://​www.grwar.ru/​library/​Strateg_Essay_2/​index.html]] - odkaz na web Русская армия в Первой мировой войне
 +===== Hlava I. =====
 +==== Úvod ====
 +Schéma: {{::​so_2_sch1.jpg?​linkonly|1}}
 +=== Celková situace k 1.(19.)září ===
 +K 1. (14.) září naše armády v poli byly uskupeny do dvou skupin na frontě Jurburg-Suvalki-Grodno-Kadzidlo-Novogeorgievsk-ř. Visla k Zavichostu-Belgoraj-Němirov-Mikolejev-Galič-Černovice,​ což představuje kolem 900 [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Versta|verst]].
 +
 +=== Severozápadní front ===
 +
 +Severní skupina armád patřila do sestavy Severozápadního frontu a byla roztažena na frontě 360 verst od Jurburga k Varšavě. Armády měly v týlu předem přichystané obranné postavení na řekách střední Němen, Bobr a dolní Narev. Kromě pevnosti Kovno, Grodno, Osovec a Novogeorgievsk,​ zde byli připraveny opevněná předmostí u Olity na řece Něman, u Štabina na řece Bobr a u Vizny, Lomži, Ostrolenky, Rožanu, Pultuska a Zegrža na dolním Narevu. V prostoru Varšavy byly staré forty, poškozené v 1910 r. při zrušení pevnosti, a úsek Zegrž-Novogeorgievsk přikrýval fort u Dembe.
 +
 +Po neúspěšných srážekách na hranicích Východního Pruska se ztrátou cca 70.000 mrtvých a raněných, 30.000 zajatých, 150 děl a velkého množství materiálu, naše 1. armáda pod velením gen. Rennenkampfa k 1 (14) září vstupovala k ruské hranici na úseku Jurburg-Vladislavov-Vižajny. Tento ústup probíhal pod tlakem nepřítele a měl neuspořádaný charakter: ani štáb frontu, ani štáb armád nevěděly o prostorech noclehu vojsk z 31. srpna na 1. (14.) září. Více dní štáb frontu nevěděl o umístění štábu armády a teprve ráno 1. (14.) září zjistili, že se štáb nachází v Kovně. Sbory armády byly uspořádány (počínaje zprava): XXVI., III., IV., II., XX. Na právem křídle se nacházela jezdecká skupina gen. Raucha (1. a 2. gardová jezdecká divize a 1 oddíl jezdecké brigády), na levém křídle - jezdeckou skupina gen. Chana-Nachičevanského (2. a. 3 jezdecká divize)
 +
 +__2-я армия, после ее неудачного наступления под командой ген Самсонова,​ к 1 (14) сент. еще не была приведена в порядок {3} . Армия находилась между государственной границей и р. Наревом,​ имея против себя лишь небольшие ландверные и ландштурменные части противника. Корпуса были расположены:​ VI - у Кадзидло,​ XXIII - в районе Еднорожец (Еднорозец),​ выделив 1 стр. бриг. в Цеханов,​ и I - в районе севернее Прасныша. Армейская конница прикрывала фронт армии: 4 кав. див. в районе Мышинец,​ 6 кав. див. в районе Млава и 15 кав. див. в районе Хоржеле.____Podtržení__
 +
 +10. armáda dokončovala svoje soustředění. XXII. sbor byl v okolí Avgustova, III. sibiřský sbor - v okolí Graevo a I. turkestánský sbor pokračoval do 3. (16.) září ve vykládce a soustředění v okolí Lomži. Armádní jízda - 1. jezdeská divize se nacházela jižně Avgustova, veda průzkum na Markgrabovo (Olecko) a 4 oddíly jezdecké brigády v okolí Staviska, přikrývaly soustředění I. turkestánského sboru. Pasivní úkol armády, přikrýt přístupy k řece Bobr, dovolil pravému křídlu německé 8. armády (XVII. a I. sbor) klidně uskutečnit boční pochod a vyjít do oblasti Suvalki-Filippovo.
 +
 +Varšavský oddíl byl určený k obraně tohoto důležitého místa. Skládal se z: posádky Novogeorgievska (79 divize) a XXVII. sboru. Oddíl jízdy byl v prostoru levého břehu Visly: astracháňský kozácký pluk u Koval, gardová kozácká brigáída u Chodeče, prováděla průzkum fronty Vloclavsk- Kola, a kozácká kavkazská divize v okolí Šadeky prováděla průzkum podél řeky Varty.
 +
 +K 1. (14.) září se v řadách vojsk frontu nacházelo:​\\
 +a) v 1.armádě vč. posádkoy Ust-Dvinska,​ Rigo-Šavelskogo okresu a Kovna - 10,5 pěších a 4,5 jezdeckých divizí (135 000 mužů místo 240 000 dle tabulek);\\
 +b) v 10. armádě vč. posádek pevností Grodno a Osovec - 8 pěších a 1,5 jezdecké divize (150 000 mužů místo 155 000);\\
 +v) ve 2. armádě - 6,5 pěších a 3 jezdecké divize (100 000 mužů, místo 125 000) a\\
 +d) ve Varšavském oddílu - 3 pěší a 2 jezdecké divize. (s pohraničními oddíly okolo 50 000 mužů.).\\
 +
 +Velitel frontu gen. Žilinskij disponoval 28 pěšími a 11 jezdeckými divizemi (435 000 mužů, místo 751 000 dle tabulek). ​
 +
 +=== Mezera (mezi Severozápadním a Jihozápadním frontem) ===
 +
 +Na řece Visle od Varšavy k Zavichostu, v úseku skoro 200 verst, se nacházela pouze zastaralá pevnost Ivangorod s posádkou velikosti brigády. Tento úsek naší fronty byl bráněn přirozenou překážek,​ řekou Vislu, která má šířku od 400 do 600 [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​S%C3%A1h|sáhů]] a nemá mostů kromě Varšavy a Ivangoroda. Prostředky jedno pontonového praporu byly nedostatečně pro stavění mostu. Tento úsek na řece Visle byl nejslabším úsekem naší fronty, a proto se brzy stal cílem útoku nepřítele.
 +
 +=== Jihozápadní front ===
 +
 +Jižní skupina armád obsazovala frontu od ústí řeky San (do Visly) k Černovcím,​ v délce více než 350 verst, ale hlavní síly skupiny byli připravené na úseku od ústí řeky San od Belgoraje, Nemirova, po Komárno v délce 150 verst. Zde se nacházely: 9.armáda, soustředěná na úseku řeky Sanu od ústí do Razvaduva, k 1.(14.) září pravým křídel překračujíc řeky, přepraviv na levý břeh předvoj (u Čekaja), a s levým křídlem které se zbrzdilo v postupu cca 15 - 18 verst od řeky. Armádní jízda, kromě 13. jezdecké divize, nacházející se na levém břehu řeky Visly, kryje křídlo: 8. a 14. jezdecká divize v okolí Sandomieře,​ 5. jezdecká divize v okolí Stopnice a turkestánská jezdecká brigáda v okolí Kelců.
 +
 +Před armádou ustupovaly části rakousko-uherské 1. armády a k 1. (14.) září její hlavní síly ustoupili k linii Tarnobrzeg-Stavy (Stanij), maje na levém břehu Sanu malé zadní voje pro obranu přeprav a řeky. ​
 +
 +4. armáda svými předvoji k 1. (14.) září došla k řece Tanev (gardový a III. kavkazský sbor), maje granátnický sbor v druhé linii severně Belgoraja. Armádní jízda (gardová jezdecká brigáda, , 1. donská a uralská kozácká divize), pronásleduje nepřítele,​ přešli řeku Tanev.
 + 
 +Před armádou ustoupili části rakousko-uherské 1. armády a domobraneckého sboru Woyrsch. Protivník přešel řeku San, kryt zadními voji, které ponechal na právem břehu.
 +
 +5. armáda k 1. (14.) září XXV., XIX. a V. sborem obsadila úsek od Zamch do Ljubačevu, maje za levým křídlem XVII. sbor. Armádní jízda (svodná kozácká a 3., 4. a 5. donská kozácká divize) kryje frontu armády a pronásleduje nepřítele.
 + 
 +Před frontou armády ustupovaly části rakousko-uherské 4. armády. Její hlavní síly přešli řeku San, nechaje zadní voje u Splavů a Jaroslava. Jaroslav byla opevněna a pozice na pravém břehu měly betonové stavby a silné drátěný zátarasy.
 +
 +3. armáda se nacházela na lini Nemirov - Javorov XXI., XI., X. sbor a měla za pravým křídlem IX. sbor u Ravy Russké. Armádní jízda (7., 9. a 11. jezdecká a 3. kavkazská kozácká divize) kryly frontu a pronásledovaly nepřítele.
 +
 +Před frontou armády ustupovaly části rakousko-uherské 4. armády a posádky pevnosti Přemyšl. Části 4. armády přešly na levý břeh Sanu, a části posádky zůstaly před pevnostními pozicemi na pravém břehu Sanu.¨
 + 
 +8. armáda se nacházela v úseku Javorov- Komarno, rozvinouce v jednu linii XII., VII., VIII., XXIV. sbor. Armádní jízda přikrývá frontu a levé křídlo armády a pronásleduje nepřítele.
 +
 +Před armádou ustupovaly části 3. a 2. rakouské armády v oblasti Přemyšl-Sambor a připravovaly se bránit opevněnou pozici.
 +
 +Úsek fronty od Komárno do Černovc, v délce skoro 200 verst, kryje 72. divize, roztroušené posádky v různých bodech, a tři kozácké divize (1. a 2. kubáňská a těrská divize). Za Stryj ustoupil rakouský sbor Hofmann, a na jih pouze malé části, chránící cesty k průsmykům přes Karpaty.
 +
 +V sestavě Jihozápadního frontu k 1. (14.) září se nacházelo:​\\
 +a)v 9. armádě vč. posádkou Ivangorodu - 10,5 pěších a 4,5 jezdeckých divizí (180 000 lidí místo 210 000 dle tabulek)\\
 +b) ve 4. armádě - 8 pěších a 2,5 jezdeckých divizí (100 000 místo 150 000);\\
 +v) v 5. armádě - 10 ěších a 4 jezdecké divize (125 000 místo 175 000);\\
 +g) ve 3. armádě - 9 pěších a 4 jezdecké divize (120 000 místo 165 000);\\
 +d) v 8. armádě - 10 pěších a 6 jezdeckých divizí (150 000, místo 200 0000).\\
 +
 +K dispozici velitele Jihozápadního frontu gen. Ivanova se nacházelo 47,5 pěchotních a 21 jezdeckých divizí (670 000 mužů, místo 900 000 dle tabulek)
 +
 +Na naší frontě se k 1. (14.) září nacházelo 75,5 pěších a 32 jezdeckých divizí, které měly ve svých řadách kolem jedno miliónu bojovníků (místo 1,5 miliónu dle tabulek).
 +
 +=== Strategická záloha ===
 +
 +Kromě těchto vojsk se k dispozici Stavce nacházely: 6. armáda v prostoru Petrogradu, 7. armáda v prostoru Bendery--Odessa a části, které nedosáhly bojiště. Všechny tato vojska je možno počítat, jako strategickou zálohu, ze které Stavka čerpala jednotky pro posílení armád.
 +
 +6. armáda byla určena pro obranu hlavního města v případě výsadku nepřítele;​ 7. armáda byla určena pro obranu proti Rumunsku, jehož úmysly nebyly ještě vyjasněny. Na cestě na bojiště se nacházely II. kavkazský a II. sibiřský sbor. 3., 6., 12., 13. a 14. sibiřské divize zahájily mobilizaci. I. sibiřský sbor z Dálného Východu byl přepravený do Kazaňského vojenského okruhu pro mobilizaci, a 9. a 10. sibiřská divize ještě nezahájily mobilizaci.
 +
 +Z řečeného je vidět, že k 1. (14.) září armády Severozápadního frontu (1. a 2.) utrpěly neúspěch a protivník soustřediv své síly proti ustupující 1. armádě, přinutil ji spěšně ustupovat.  ​
 +Armády Jihozápadního frontu, po třech týdnech haličských bitev, pronásledovali nepřítele.  ​
 +
 +
 +Seznámivše se celkovým postavením na našem bojovém frontě, můžeme přistoupit k prozkoumání dalších operací.
 +==== Plány Stavky pro nejbližší operace ====
 +[[http://​ru.wikipedia.org/​wiki/​%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE|Stavka]]
 +
 +Schéma: {{::​so_2_sch1.jpg?​linkonly|1}}
 +
 +Z celkového postavení na naší frontě bylo zřejmě, že Stavka měla dva velké úkoly: Neutralizovat úspěch Němců ve východním Prusku a využít úspěch dosažený v haličské bitvě. První z těchto úloh Stavka řešila sama, druhou pověřila velitele Jihozápadního frontu.
 +
 +K 31. srpnu (13. září) bylo jasné, že 1. armáda poměrně úspěšně vyjde ze srážek ve východním Pruslu a vyhne se osudu??? 2. armády gen. Samsonova.
 +
 +Svou směrnicí z 31. srpna (13. září) Stavka dává veliteli Severozápadního frontu tyto pokyny:\\
 +1) 10. armádou zajistit cesty na Grodno a Belostok,\\
 +2) sbory 2. armády ustoupí za řeku Narev, přepravivše se  v Ostrolenka, Rožan a Pultusk,\\
 +3) hlavním cílem je vyhnout se porážce,​\\
 +4) "​jízdě působit před frontou a na křídlech, zjišťovat síly nepřítele,​ jejich sestavu a zabezpečit armády od nečekaných překvapení"​.\\
 +Nepočítaje šablononovitou směrnici pro činnost jízdy, je zřejmé, že Stavka chce stáhnout 2. armádu za obrannou linii dolního Narevu bez jakéhokoliv tlaku ze strany nepřítele a zároveň nechává armády frontu roztažey v délce více než 350 ver., což při 430 tisíc mužích znamená kordónové rozložení. ​
 +Dav takové podrobná směrnice frontu, Stavka mění velitele gen. Žilinskogo a navrhuje jeho nástupce gen. Ruzskogo, velitele 3 armády.
 +
 +K 1. (14.) září armády Jihozápadního frontu skoro vyplnily direktivu z 29. srpna. (11. září), podle které měly: ​  
 +1) 9. armáda - obsadit ústí řeky Sanu, přepravit se přes řeku a opevnit se na řece Leng;\\
 +2) 4. armáda - dosáhnout řeky Tanev;\\
 +3) 5. armáda - obsadit oblast Zamch--Nemirov;​\\
 +4) 3. armády - dosáhnout linie Nemirov--Javorov a\\
 +5) 8. armády - dosáhnout linie Javorov--Mikolaev.\\
 +Z tohoto zřejmě, že pronásledování nepřítele bylo vedeno po etapách, počítaje s oslabením sil a únavou vojsk po dlouhotrvajícího bojích. Velitel navrhoval pro etapy postupu linie, vhodné pro obranu nebo odpočinek.
 +
 +Je zřejmě, že Stavka neměla přesného plánu ​ pro nejbližší období. Fronty, rozdělené mezerou cca 200 verst, působí na samostatných bojištích,​ pokládaje své bojiště za hlavní. ​
 +==== План противника. ====
 +<​del>​(Схема № 1)</​del>​
 +Schéma: {{::​so_2_sch1.jpg?​linkonly|1}}
 +==== Операции армий Сев.-Зап. фронта 1 (14) - 10 (25) сент. ====
 +<​del>​(Схема № 2)</​del>​
 +Schéma: {{::​so_2_sch2.jpg?​linkonly|2}}
 +==== Operace Jihozápadního frontu od 1. (14.) do 9. (22.) září ====
 +Schéma: {{::​so_2_sch3.jpg?​linkonly|3}}
 +=== Plán frontu ===
 +Armády Jihozápadního frontu pokračovaly v útok a pronásledovaly nepřítele. Velitel frontu ve své směrnici z 31. srpna (13. září) určil nové úkoly:\\
 +1) 9. armáda dosáhne linie Tarnobržeg - Nisko,\\
 +2) 4. - dosáhne řeky San na úseku Nisko-Ležajsk a zajistí přepravy u Ulanuv n Kržešov,​\\
 +3) 5. - obsadí postavení na linii Rožanec k železnici Ljubačuv - Jaroslav;\\
 +4) 3. - obsadí linii Ljubačuv- Javorov, zabezpečujíce cesty na Rava Russkaja,\\
 +5) 8. - obsadí oblast Sadova-Višnja- Komarno a opevní Lvov.\\
 +Tato směrnice určuje zastávku na liniích výhodných pro obranu. Pronásledování nepřítele jakoby pozastavuje,​ pro nedostatek čerstvých sil. Armády začaly dostávat posily, ale většina jich přicházela bez pušky. Znovu potvrzené nařízení o sběru zbraní stanovujezvláštní oddíly, které se postupem času stávají stálými.
 +=== Plán nepřítele ===
 +Rakouské velení nejprve předpokládalo zastavit se na linii dolního Sanu, ale po poradách s německým velením schválilo nový plán a armády dostaly rozkaz pokračovat v ústupu zadržujíce nepřítele zadními voji pouze v krajních případech.
 +=== Plnění plánu frontu ===
 +9. armáda 1. (14.) a 2. (15.) září se částečně za boje přepravila přes řeku San. Předvoje armády postupovaly k řece Leng, a hlavní síly vyčkávaly přepravy trénu. 1,5 divize bylo nasměrováno k Sandomiru a městu bylo večer 2. (15.) září obsazeno. Ve městě bylo dobyto 10 děl a 1500 zajatcůÚtok 4 armády byl ztížen lesnato-bažinatou oblastí řeky Taněv. Největší pottíže potkaly granátnický sbor, který se měl posunout na linii druhých sborů armády. Některé části dokončili přechod až ráno následujícího dne. Proto k řece San došel pouze předvoj gardového sboru, který zaútočil na zadní voj nepřítele u Kržešova, srazil ho a obsadil málo poškozený most. 
 +5. a 3. armáda v tyto dna zůstávaly na místě, a útok 8. armády se ukázal obtížným z důvodu špatných cest, vojska byly nuceny zastavovat se, vyčkávat trénů. K večeru 2. (15.) září předvoje armády dosáhly linie Sadova Višnja--Konjuški Semenovskie. ​
 +=== Operativní plán frontu ===
 +=== Jezdecký sbor ===
 +=== Obléhací armáda ===
 +=== Zahájení plnění nového plánu ===
 +=== 9. armáda ===
 +=== 4. armáda ===
 +=== 5. armáda ===
 +=== 3. armáda ===
 +=== 8. armáda ===
 +=== Změna plánu ===
 +=== Pauza nepřítele ===
 +=== Další plány frontu ===
 +
 +==== Совещание в Холме и первая перегруппировка армий Юго-Зап. фронта. ====
 +<​del>​(Схема № 4)</​del>​
 +Schéma: {{::​so_2_sch4.jpg?​linkonly|4}}
 +==== Частное совещание в Холме и вторая перегруппировка на Галицийском фронте. ====
 +(Схема № 5).
 +==== План Ставки 18 сентября (1 октября). ====
 +(Схема № 6). 
 +
 +
 +