User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2018/05/08 19:53]
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [2019/06/22 16:56] (current)
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 +====== Počty vojáků - České země a Slovensko ======
 +
 +Z [[pocty_vojaku|celkových údajů pro Rakousko-Uhersko]] lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků).
 +
 +^ Území^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ a\ zajatí^
 +^České země| ​ 10\ 148\ 000|  1\ 537\ 000|  236\ 000|  713\ 000|  433\ 000|
 +^ //- z toho Češi//​| ​ //6\ 458\ 000//​| ​ //978\ 000//​| ​ //150\ 000//​| ​ //454\ 000//​| ​ //276\ 000//|)
 +^Slovensko| ​ 2\ 997\ 000|  454\ 000|  70\ 000|  211\ 000|  128\ 000|
 +^ //- z toho Slováci//​| ​ //1\ 972\ 000//​| ​ //292\ 000//​| ​ //45\ 000//​| ​ //136\ 000//​| ​ //82\ 000//|
 +
 +V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.((Rehberger:​ I. světová válka 1914-1918 (str. 23) ))