User Tools

Site Tools


domobrana

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

domobrana [2018/05/08 19:51]
domobrana [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Domobrana ======
  
 +Na počátku války vytáhlo do pole celkem 233 domobraneckých praporů (většinou organizovaných v domobraneckých plucích). Na podzim 1914 bylo sestaveno dalších 30 pochodových domobraneckých praporů a ze záložníků 2. výzvy ​ dalších 200 domobraneckých praporů, z nichž některé byly rovněž odeslány přímo na frontu (především k armádní skupině Pflanzer-Baltin). Nikdy nebylo v plánu všechny tyto jednotky zásobovat doplňky (k čemuž nebylo k dispozici dostatek mužů), a většina postupně zanikala.((OULK 4, str. 103 angl. verze))
 +
 +Předlitavské domobranecké pluky byly z valné většiny přeměněny v samostatné domobranecké prapory, určené ke službě v zázemí. Z původních 40 domobraneckých pluků (č, 1-39 plus ???) zůstalo 16, a to: 1., 2., 5., 6., 11., 13., 22., 23., 25., 26., 27. 31., 32., 51., 409. a 410 - většina z nich v sestavě 106. LdstID a 1. LdstBrig (menší oddíly sloužily rovněž v 7. armádě). Ze zbytku vzniklo zhruba 60 samostatných domobraneckých praporů. Totéž platí o zalitavských -- z původních 32 zůstalo 7, a to 3., 5., 6., 17., 19., 20. a 29. Zbytek byl přeměněn zhruba v 70 samostatných domobraneckých praporů.
 +
 +Po vstupu Itálie do války z některých domobraneckých praporů vzniklo 13 brigád a 7 polobrigád spojených do 6 divizí nasazených na nové frontě; 10 brigád a 4 polobrigády (4 divize) zůstaly zachovány dlouhodobě. Na jaře 1915 už existovalo pouze 300 domobraneckých praporů, z nichž asi jen 100 bylo na frontě, dalších 80 střežilo řeky na balkánské frontě (ty byly v létě 1915 zformovány do 13 brigád a podílely se nemalou měrou na tažení proti Srbsku, Černé Hoře a do Albánie) a zbytek tvořil posádku pevností a dunajských předmostí nebo střežil zásobovací trasy. V listopadu 1915 tak z 382 existujících domobraneckých praporů 210 sloužilo na frontě.((OULK 4, str. 102 a 103 angl. verze))
 +
 +Od listopadu 1915 byly všechny bojově nasazené domobranecké prapory nazývané "​Landturm-Infanterie Battailon",​ kdežto prapory působící v zázemí "​Landsturm-Etappen Battailon"​. Na jaře 1916 existovalo 201 bojových praporů((včetně těch které byly součástí nezaniklých pluků)) a 192 etapních. Navíc existovalo ještě větší množství jednotek menších než prapor, které byly určeny ke strážní nebo pracovní službě a sloužily na komunikačních liniích, na okupovaných územích nebo v zázemí. Skládaly se z mužů všech věkových kategorií, kteří nebyli fyzicky schopni služby u jiných jednotek. Jejich organizace se neustále měnila.((OULK 4, str. 104 angl. verze))
 +
 +Počet domobraneckých praporů neustále klesal -- v květnu 1916 jich bylo 216, na počátku roku 1917 jich bylo 173 a v červnu 1918 už jen 154. Roku 1917 také začal výrazně klesat počet uherských domobraneckých pluků, jejichž rozpuštění požadovala uherská politická reprezentace v rámci vyrovnání podílu do armády odvedených mužů z obou částí monarchie.
 +==== Domobranecké prapory z Českých zemí ====
 +LdstBaon 23 - doplňovací obvod 39 (Wien B) ((KA NFA Gefechtsberichten,​ Kt 1864 (Alt) ))\\
 +LdstBaon 39 - Iglau, doplňovací obvod 24 (Jihlava) ((KA NFA Gefechtsberichten,​ Kt 1864 (Alt) ))\\
 +LdstBaon 45 - Eger (Cheb) ((KA NFA Gefechtsberichten,​ Kt 1864 (Alt) ))\\
 +LdstBaon 57 - Prag (Praha) ((KA NFA Gefechtsberichten,​ Kt 1864 (Alt) ))\\